ورود کاربر
جدول زمانبندي ثبت نام کلاس هاي آموزش ورزشي شهروندان در سامانه آموزش ( شهريور 1398 )
رديف
بازه زماني ثبت نام
نام مراکز
1 20مرداد لغايت 5 شهریور ارغوان ،کمال ، کردآباد ، استخر نمونه ، ابن سينا ، خانه جوان ، باغ پرديس ، شمس آباد ، ابرار
  عليقلي آقا ، ميثاق ، نور ، استخر نور  ، زيتون ، وحيد ، کوجان ، برنا ، امام خميني
2 24مرداد لغايت 5 شهريور کوثر  ، نيکان ، اطشاران ، سلامت ، گل نرگس ، اميرالمومنين ، طيب ، فردوان 
 قائميه ، پزوه ، غازي ، بهمن ، ميخک ، نصرآباد ، توانا ، سودان ، رهنان ، استخر سرتاوه