ورود کاربر
 
امور آموزش، بهبود روش ها ونظام پیشنهادهای سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، از بخش های آموزش کارکنان، آموزش شهروندان، ارزیابی و نظام پیشنهادها وبهبود روش ها تشکیل شده است.
 
آموزش شهروندان با هدف ارتقای فرهنگ، دانش و آگاهی شهروندان و همچنین غنی سازی اوقات فراغت ایشان ، دوره های آموزشی متنوعی را در مراکز فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی زیرمجموعه سازمان و مراکز فرهنگی زیرمجموعه مناطق 15گانه
 
شهردادی برگزار مينماید.
 
دوره های آموزشی ذکر شده مطابق با تقویم آموزشی، سرفصل های مصوب سازمان و تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان می باشد.
 
وظايف بخش آموزش شهروندان:
 
 
 
 
 
 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی وابسته به شهرداری اصفهان می باشد.