لیست کلاس‌های مرکزاستخر نمونه(کردآباد)
ردیف نام کلاس جزییات