لیست کلاس‌های مرکزمرکز نجوم ادیب
ردیف نام کلاس جزییات
۱ فضانورد كوچك (مقطع دبستان) جزییات
۲ كودك ستاره شناس2(چهارم تا ششم دبستان) جزییات
۳ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) جزییات
۴ ستاره شناسي پايه1نوجوان(هفتم تا نهم) جزییات
۵ كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) جزییات
۶ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) جزییات
۷ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) جزییات
۸ آزمايشگاه نجوم بزرگسال(دهم به بالا) جزییات
۹ نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا جزییات
۱۰ آزمايشگاه نجوم كودك(اول تا ششم) جزییات
۱۱ كيهان شناسي بزرگسال(دهم به بالا) جزییات
۱۲ نجوم رصدي اول تا ششم جزییات
۱۳ كودك ستاره شناس1(چهارم تا ششم دبستان) جزییات
۱۴ عكاسي نجومي بزرگسال(دهم به بالا) جزییات
۱۵ نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا جزییات
۱۶ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) جزییات
۱۷ آزمايشگاه نجوم كودك(اول تا ششم) جزییات
۱۸ كودك ستاره شناس1(چهارم تا ششم دبستان) جزییات
۱۹ ستاره شناسي پايه2نوجوان(هفتم تا نهم) جزییات
۲۰ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) جزییات
۲۱ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) جزییات
۲۲ كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) جزییات