لیست کلاس‌های مرکزخانه کودک (بلوار ملت)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) جزییات
۲ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( تكميلي) جزییات
۳ نقاشي تخصصي8تا12سال(مقدماتي) جزییات
۴ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(پيشرفته) جزییات
۵ بازي درمان (1) جزییات
۶ نقاشي عمومي كودكان جزییات
۷ مفاهيم علوم پايه (گياهان) جزییات
۸ بازی با طبیعت جزییات
۹ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(مقدماتي) جزییات
۱۰ بازي درمان (2) جزییات
۱۱ بازی با رنگ جزییات
۱۲ آشپز باشی كودك و نوجوان جزییات
۱۳ قصه درماني جزییات
۱۴ بازی قصه جزییات
۱۵ پرورش حواس جزییات
۱۶ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك جزییات
۱۷ خياط كوچولو جزییات
۱۸ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) جزییات
۱۹ تقويت مهارت هاي يادگيري2 جزییات
۲۰ بازی و سلامت جزییات
۲۱ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) جزییات
۲۲ تكنيك هاي هوش هيجاني جزییات
۲۳ بازی های حركتی جزییات
۲۴ بازی با سفال جزییات
۲۵ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) جزییات
۲۶ مهارت ذهنی ( بازي وتمركز) جزییات
۲۷ تكنيك هاي هوش رياضي جزییات
۲۸ بازی و ریاضی خلاق جزییات
۲۹ کارگاه نوین کودک و نوجوان 8 جلسه ای جزییات
۳۰ آزمايشگاه كودك جزییات
۳۱ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۳۲ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۳۳ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۳۴ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) جزییات
۳۵ مفاهيم علوم پايه (جانوران) جزییات
۳۶ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان جزییات
۳۷ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) جزییات