لیست کلاس‌های مرکزخانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) جزییات
۲ بازی نمایش جزییات
۳ تقويت مهارت هاي يادگيري4 جزییات
۴ بازی های حركتی جزییات
۵ بازی با رنگ جزییات
۶ مفاهيم علوم پايه (جانوران) جزییات
۷ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك جزییات
۸ بازی و ریاضی خلاق جزییات
۹ بازی قصه جزییات
۱۰ مهارت ذهنی ( تفكر خلاق) جزییات
۱۱ تقويت مهارت هاي يادگيري3 جزییات
۱۲ تقويت مهارت هاي يادگيري2 جزییات
۱۳ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان جزییات
۱۴ بازی با سفال جزییات
۱۵ عروسك سازی خلاق جزییات
۱۶ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) جزییات
۱۷ رباتيك ( زير 7 سال) جزییات
۱۸ خمير بازي جزییات
۱۹ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۲۰ آزمايشگاه كودك جزییات
۲۱ روبیك 1 و2 جزییات
۲۲ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۲۳ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۲۴ تكنيك هوش افزايي جزییات
۲۵ مفاهيم علوم پايه (گياهان) جزییات
۲۶ نقاشي عمومي كودكان جزییات
۲۷ تقويت مهارت هاي يادگيريپ1 جزییات