لیست کلاس‌های مرکزخانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) جزییات
۲ روبیك 1 و2 جزییات
۳ بازی های حركتی جزییات
۴ بازی با رنگ جزییات
۵ مفاهيم علوم پايه (گياهان) جزییات
۶ بازی نمایش جزییات
۷ بازی و ریاضی خلاق جزییات
۸ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) جزییات
۹ بازی قصه جزییات
۱۰ تقويت مهارت هاي يادگيريپ1 جزییات
۱۱ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك جزییات
۱۲ تقويت مهارت هاي يادگيري2 جزییات
۱۳ تقويت مهارت هاي يادگيري3 جزییات
۱۴ خمير بازي جزییات
۱۵ بازی با سفال جزییات
۱۶ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان جزییات
۱۷ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۱۸ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۱۹ آزمايشگاه كودك جزییات
۲۰ نقاشي عمومي كودكان جزییات
۲۱ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) جزییات
۲۲ مهارت ذهنی ( تفكر خلاق) جزییات
۲۳ سودوكو جزییات
۲۴ تكنيك هوش افزايي جزییات
۲۵ مفاهيم علوم پايه (جانوران) جزییات
۲۶ مهارت ذهنی ( بازي وتمركز) جزییات