لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی پزوه
ردیف نام کلاس جزییات
۱ برایتونیک جزییات
۲ والیبال جزییات
۳ آمادگی جسمانی جزییات
۴ فوتسال جزییات