لیست کلاس‌های مرکزمجموعه ورزشی پزوه
ردیف نام کلاس جزییات
۱ آمادگی جسمانی جزییات
۲ ایروبیک جزییات
۳ فوتسال جزییات
۴ والیبال جزییات