لیست کلاس‌های مرکزمرکز آفرینش های ادبی قلمستان
ردیف نام کلاس جزییات
۱ مهارت های نوشتاری 1و2 جزییات
۲ کارگاه نون نویسندگی جزییات
۳ مهارتهای نوشتاری دیجیتال جزییات
۴ ادبیات کهن (متون و نثر) جزییات
۵ دوره داستان نویسی نوجوان پیشرفته جزییات
۶ دوره داستان نویسی نوجوان جزییات
۷ كارگاه شعر بزرگسال جزییات