لیست کلاس‌های مرکزمرکز آفرینش های ادبی قلمستان
ردیف نام کلاس جزییات
۱ دوره داستان نویسی نوجوان جزییات
۲ مهارت های نوشتاری 1و2 جزییات
۳ ادبيات كهن (متون نثر ونظم) جزییات
۴ كارگاه نون نويسندگي جزییات
۵ کارگاه لذت نوشتن جزییات