لیست کلاس‌های مرکزاستخر نمونه(کردآباد)
ردیف نام کلاس جزییات
۱ شنا آموزشی جزییات
۲ ورزش در آب جزییات