لیست دروس

دوره‌های آموزشی یافت‌شده:358

ردیف نام کلاس مرکز جزییات
۱ کارگاه آموزشی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲ بازی و ریاضی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳ تقويت مهارت هاي يادگيري4 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴ بازی نمایش خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵ بازی با رنگ خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۶ بازی قصه خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۷ بازی های حركتی خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۸ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۹ مهارت ذهنی ( تفكر خلاق) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۰ تقويت مهارت هاي يادگيري3 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۱ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۲ تقويت مهارت هاي يادگيري2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۳ مفاهيم علوم پايه (جانوران) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۴ نقاشي تخصصي8تا12سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۵ سفال با دست بالای 7 سال خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۶ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۷ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۸ فیلسوف کوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۹ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۰ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۱ بازی و ریاضی خلاق خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۲ پرورش حواس خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۳ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان پردیس جزییات
۲۴ بازی با طبیعت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۵ دوره های آموزش خانواده خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۶ خمير بازي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۸ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۹ خودآرايی (براشينگ) باغ بانوان پردیس جزییات
۳۰ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۱ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۲ بازی و سلامت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳ نقاشي عمومي كودكان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴ شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان پردیس جزییات
۳۵ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۶ بازی با سفال خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۷ رباتيك ( زير 7 سال) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۸ عروسك سازی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۹ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۰ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۱ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۲ کارگاه نوین کودک و نوجوان 8 جلسه ای خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۳ تكنيك هوش افزايي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۴ روبیك 1 و2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۵ تقويت مهارت هاي يادگيري3 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۶ آشپز باشی كودك و نوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۷ آزمايشگاه كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۸ بازی های حركتی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۹ تقويت مهارت هاي يادگيري2 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۰ تقويت مهارت هاي يادگيري4 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۱ نقاشي عمومي كودكان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۲ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۳ خوشنويسي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۴ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۵ تكنيك هاي هوش هيجاني خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۶ رباتيك ( زير 7 سال) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۷ بازی قصه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۸ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۹ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۰ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۱ بازی با سفال خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۲ خمير بازي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۳ عکاسی فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۶۴ خياط كوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۵ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۶ مينا كاري خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۶۷ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۸ مينا كاري فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۹ محقق كودك ونوجوان فرهنگسرای پرسش جزییات
۷۰ قلاب بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۱ بافت مو خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۲ خودآرايی (براشينگ) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۳ ميل بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۴ خياطی ( نازك دوزی) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۵ فيروزه كوبي فرهنگسرای نوجوان جزییات
۷۶ كار با چرم خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۷ كار تزيينی بانمد (كچه) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۷۸ جواهر دوزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۷۹ كوتاهی مو باغ بانوان پردیس جزییات
۸۰ دوره های آموزش خانواده فرهنگسرای پرسش جزییات
۸۱ خياطی ( نازك دوزی) باغ بانوان پردیس جزییات
۸۲ نقاشي و طراحي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸۳ شيرينی پزی وكيك پزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۸۴ شيرينی پزی وكيك پزی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۸۵ دوخت چادر و مقنعه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸۶ تزيين انواع كيك خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸۷ زيور آلات خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸۸ فيروزه كوبي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸۹ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۰ بافت مو فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۱ قلاب بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۲ ميل بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۳ عروسك دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۴ شيرينی پزی وكيك پزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۵ خياطی ( نازك دوزی) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۶ یوگا مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۹۷ والیبال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۹۸ سرمه دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۹ جواهر دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۰۰ كار تزيينی بانمد (كچه) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۰۱ برزيل دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۰۲ آشپزی سنتی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۰۳ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۰۴ والیبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۰۵ بدمینتون مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۱۰۶ ایروبیک ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۱۰۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۰۸ فوتسال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۰۹ پیلاتس مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۱۰ او اسپرت مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۱۱ والیبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۱۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۱۳ آمادگی جسمانی ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۱۱۴ والیبال مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۱۵ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۱۶ او اسپرت ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۱۷ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۱۸ ایروبیک مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۱۹ بدمینتون مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۲۰ تکواندو مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۱۲۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۲۲ پیلاتس مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۲۳ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۲۴ تکواندو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۲۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۲۶ ایروبیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۲۷ والیبال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۲۸ فوتسال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۱۲۹ تکواندو مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۳۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۳۱ دفاع شخصی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۳۲ ووشو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۳۳ تکواندو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۳۴ ایروبیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۳۵ فوتسال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۳۶ والیبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۳۷ کاراته مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۳۸ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۳۹ تکواندو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۴۰ والیبال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۴۱ والیبال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۴۲ فوتسال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۴۳ والیبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۴۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۴۵ والیبال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۴۶ کونگفو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۴۷ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۴۸ ژیمناستیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۴۹ تکواندو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۰ کونگفو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۵۱ پیلاتس زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۵۲ ایروبیک ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۵۳ اختر فيزيك بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۵۴ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۵۵ ایروبیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۵۶ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۷ کونگفو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۵۸ تکواندو مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۵۹ والیبال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۶۰ نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۶۱ والیبال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۱۶۲ آشنايي با نهج البلاغه فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۶۳ تفسير قرآن فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۶۴ کاراته مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۶۵ کاراته ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۶۶ پیلاتس مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۶۷ بدمینتون مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۶۸ ووشو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۶۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۷۰ دفاع شخصی مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۷۱ فوتسال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۷۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۷۳ ایروبیک مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۷۴ پیلاتس مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۷۵ کونگفو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۷۶ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۷۷ والیبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۷۸ ایروبیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۷۹ بدمینتون مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۸۰ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۸۱ آمادگی جسمانی زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۸۲ تکواندو مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۸۳ تکواندو مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۸۴ والیبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۸۵ هندبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۸۶ فوتسال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۸۷ بسکتبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۸۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۸۹ ایروبیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۹۰ پیلاتس مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۹۱ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۹۲ بدمینتون مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۹۳ والیبال مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۹۴ فوتسال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۹۵ کاراته مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۹۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۹۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۹۸ ایروبیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۹۹ پیلاتس مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۲۰۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۱ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۲ پیلاتس مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۲۰۳ برایتونیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۰۴ ژیمناستیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۰۵ فوتسال مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۶ تکواندو مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۷ کاراته مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۸ کاراته مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۰۹ والیبال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۱۰ فوتسال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۱۱ پیلاتس ورزشگاه باغ فدک جزییات
۲۱۲ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۱۳ فوتسال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۱۴ بدمینتون مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۱۵ کونگفو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۱۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۱۷ پیلاتس مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۱۸ کاراته مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۱۹ بدمینتون مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۲۰ فوتسال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۲۱ برایتونیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۲۲ والیبال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۲۳ کاراته مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۲۴ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۲۵ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۲۶ پیلاتس ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۲۷ برایتونیک مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۲۸ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۲۹ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۰ پیلاتس مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۳۱ فوتسال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۲۳۲ یوگا ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۳۳ والیبال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۳۴ والیبال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۳۵ تکواندو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۳۶ بوکس مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۳۷ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۳۸ پیلاتس مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۳۹ تکواندو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۴۰ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۴۱ تکواندو مجموعه ورزشی کمال جزییات
۲۴۲ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۴۳ سیمرغ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۴۴ ژیمناستیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۴۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۴۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۴۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۴۸ والیبال مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۴۹ تای چی چوان مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۵۰ ژیمناستیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۵۱ بدمینتون مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۲۵۲ یوگا مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۵۳ یوگا مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۵۴ ایروبیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۵۵ کاراته زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۵۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۵۷ فوتسال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۵۸ فوتسال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۵۹ پیلاتس مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۶۰ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۶۱ خياطی ( نازك دوزی) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۶۲ خودآرايی (براشينگ) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۶۳ كوتاهی مو باغ بانوان طلوع جزییات
۲۶۴ بافت مو باغ بانوان طلوع جزییات
۲۶۵ شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان طلوع جزییات
۲۶۶ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۶۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۶۸ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۶۹ والیبال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۷۰ کونگفو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۷۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۷۲ بسکتبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۷۳ فوتسال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۷۴ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۷۵ تکواندو ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۷۶ پیلاتس ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۷۷ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۷۸ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۷۹ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۸۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۸۱ ووشو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۸۲ کاراته مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۸۳ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۸۴ کونگفو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۸۵ ایروبیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۸۶ پیلاتس مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۸۷ تکواندو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۸۸ یوگا مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۸۹ فوتسال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۹۰ هندبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۹۱ برایتونیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۹۲ والیبال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۹۳ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۹۴ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۹۵ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۹۶ ووشو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۹۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۹۸ پیلاتس مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۹۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۰۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۰۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۰۲ والیبال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۰۳ فوتسال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۰۴ بسکتبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۳۰۵ بسکتبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۳۰۶ کونگفو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۰۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۰۸ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۳۰۹ تکواندو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۳۱۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۳۱۱ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۳۱۲ تکواندو مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۱۳ پیلاتس مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۱۴ ایروبیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۱۵ کاراته مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۱۶ دفاع شخصی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۱۷ بسکتبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۳۱۸ بدمینتون مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۱۹ ایروبیک (سالن توپی) مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۲۰ والیبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۳۲۱ فوتسال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۲۲ یوگا مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۳۲۳ یوگا مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۳۲۴ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۲۵ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۳۲۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۲۷ والیبال مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۳۲۸ موی تای مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۲۹ او اسپرت مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۳۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۳۳۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۳۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۳۳۳ نینجا مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۳۳۴ بدمینتون مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۳۵ او اسپرت مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۳۳۶ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۳۳۷ یوگا مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۳۳۸ ایروبیک ورزشگاه باغ فدک جزییات
۳۳۹ خياطی ( نازك دوزی) مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۳۴۰ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۳۴۱ بدمینتون مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۳۴۲ برایتونیک مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۳۴۳ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۳۴۴ ستاره شناسي پايه1نوجوان(هفتم تا نهم) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۴۵ كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۴۶ كودك ستاره شناس1(چهارم تا ششم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۴۷ مهارت های نوشتاری 1و2 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۴۸ دوره داستان نویسی نوجوان مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۴۹ ادبيات كهن (متون نثر ونظم) مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۵۰ كودك ستاره شناس2(چهارم تا ششم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۵۱ كارگاه نون نويسندگي مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۵۲ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۵۳ کارگاه لذت نوشتن مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۵۴ تقويت مهارت هاي يادگيريپ1 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۵۵ سودوكو خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۵۶ نقاشي تخصصي8تا12سال(تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۵۷ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۵۸ تكنيك هاي مصاحبه فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات