لیست کلاس‌های گروه: رشته های آبی

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۲

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 شنا آموزشی استخر نمونه(کردآباد) خیابان جی-خیابان شهید رجایی-خیابان 22 بهمن جزییات
2 ورزش در آب استخر نمونه(کردآباد) خیابان جی-خیابان شهید رجایی-خیابان 22 بهمن جزییات