لیست کلاس‌های گروه: ادبيات

دوره‌های آموزشی یافت‌شده: ۵

ردیف نام کلاس نام مرکز محل برگزاری کلاس جزییات
1 مهارت های نوشتاری 1و2 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
2 دوره داستان نویسی نوجوان مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
3 ادبيات كهن (متون نثر ونظم) مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
4 كارگاه نون نويسندگي مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
5 کارگاه لذت نوشتن مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر- مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات