لیست دروس

دوره‌های آموزشی یافت‌شده:387

ردیف نام کلاس مرکز جزییات
۱ برایتونیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲ شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان پردیس جزییات
۳ دوره داستان نویسی نوجوان مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۴ مهارت های نوشتاری 1و2 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۵ ادبيات كهن (متون نثر ونظم) مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۶ كارگاه نون نويسندگي مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۷ آشپزی سنتی باغ بانوان پردیس جزییات
۸ محقق كودك ونوجوان فرهنگسرای پرسش جزییات
۹ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۰ کارگاه لذت نوشتن مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۱۱ خياطی ( نازك دوزی) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۲ شيرينی پزی وكيك پزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۳ دسرها فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۴ مينا كاري خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۵ خياطی ( ضخيم دوزی) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۶ قلاب بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۷ مينا كاري فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۸ ميل بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۹ نقاشي و طراحي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۰ بازی های حركتی خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۱ تقويت مهارت هاي يادگيري3 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۲ بازی با رنگ خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۳ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۴ بازی قصه خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۵ بازی و ریاضی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۶ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷ زيور آلات خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۸ بازی نمایش خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۹ روبیك 1 و2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۰ كار تزيينی بانمد (كچه) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۱ جواهر دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۲ برزيل دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۳ عروسك دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۴ تقويت مهارت هاي يادگيري2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۵ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۶ تقويت مهارت هاي يادگيريپ1 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۷ ميل بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۸ قلاب بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۹ خودآرايی (براشينگ) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۰ خياطی ( نازك دوزی) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۴۱ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۲ نقاشي عمومي كودكان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۳ عروسك سازی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۴ مهارت ذهنی ( تفكر خلاق) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۵ سودوكو خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۶ تكنيك هوش افزايي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۷ مفاهيم علوم پايه (جانوران) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۸ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۹ دوخت چادر و مقنعه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۰ خمير بازي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۱ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۲ آزمايشگاه كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۳ بازی با سفال خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۴ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۵ خياطی ( دوخت لباس های بچه گانه) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۶ خودآرايی (براشينگ) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۷ بافت مو خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۵۸ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۹ عروسك سازی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۰ زيور آلات فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۱ دوره های آموزش خانواده فرهنگسرای پرسش جزییات
۶۲ كار با چرم خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۶۳ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۴ خوشنويسي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۵ نقاشي تخصصي8تا12سال(تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۶ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۷ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۸ تفسير قرآن فرهنگسرای نوجوان جزییات
۶۹ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۷۰ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۷۱ آشنايي با نهج البلاغه فرهنگسرای نوجوان جزییات
۷۲ خياط كوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۷۳ بازی های حركتی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۷۴ نقاشي عمومي كودكان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۷۵ بازی قصه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۷۶ خودآرايی (براشينگ) باغ بانوان پردیس جزییات
۷۷ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۷۸ بازی با سفال خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۷۹ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۸۰ فیلسوف کوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۸۱ رباتيك ( زير 7 سال) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۸۲ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۸۳ تكنيك هاي هوش هيجاني خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۸۴ مهارت ذهني (مفاهيم ادراكي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۸۵ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۸۶ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۸۷ خمير بازي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۸۸ والیبال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۸۹ پیلاتس ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۰ والیبال مجموعه ورزشی نور جزییات
۹۱ ووشو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۹۲ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۹۳ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۹۴ فوتسال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۹۵ آمادگی جسمانی ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۹۶ نقاشي تخصصي8تا12سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۹۷ هندبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۹۸ بازي درمان (1) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۹۹ بازي درمان (2) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰۰ ایروبیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۰۱ بازی با طبیعت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۰۲ پیلاتس مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۱۰۳ پیلاتس مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۰۴ کونگفو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۰۵ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۰۶ فوتسال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۰۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۰۸ تکواندو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۰۹ والیبال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۱۰ ایروبیک ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۱۱ کاراته ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۱۲ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۱۳ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۱۴ کونگفو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۱۵ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۱۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۱۷ تکواندو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۱۸ او اسپرت ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۱۹ کونگفو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۲۰ دفاع شخصی مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۲۱ بدمینتون مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۲۲ والیبال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۲۳ والیبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۲۴ فوتسال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۲۵ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۲۶ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۲۷ والیبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۲۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۲۹ کاراته مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۳۰ والیبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۳۱ فوتسال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۱۳۲ پیلاتس مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۳۳ پیلاتس زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۳۴ والیبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۳۵ تکواندو مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۱۳۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۳۷ بدمینتون مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۱۳۸ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۳۹ پیلاتس مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۴۰ دفاع شخصی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۴۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۴۲ آمادگی جسمانی زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۴۳ والیبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۴۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۴۵ والیبال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۱۴۶ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۱۴۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۴۸ بدمینتون مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۴۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۵۰ ایروبیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۵۱ تکواندو مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۵۲ کونگفو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۵۳ ایروبیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۵۴ پیلاتس مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۵۵ فوتسال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۵۶ ایروبیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۷ یوگا مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۸ تکواندو مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۵۹ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۶۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۱۶۱ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۶۲ ایروبیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۶۳ والیبال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۱۶۴ ایروبیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۶۵ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۶۶ والیبال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۶۷ کاراته مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۶۸ بدمینتون مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۶۹ والیبال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۷۰ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۷۱ والیبال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۷۲ فوتسال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۷۳ کاراته مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۷۴ ژیمناستیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۷۵ پیلاتس مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۷۶ والیبال مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۷۷ تکواندو مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۷۸ پیلاتس مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۷۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۸۰ ایروبیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۸۱ بسکتبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۸۲ فوتسال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۸۳ تکواندو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۸۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۸۵ والیبال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۸۶ تکواندو مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۸۷ ژیمناستیک مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۸۸ تکواندو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۸۹ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۹۰ ووشو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۹۱ تکواندو مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۹۲ پیلاتس مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۹۳ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۹۴ کاراته مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۹۵ کونگفو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۹۶ بدمینتون مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۹۷ فوتسال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۹۸ والیبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۹۹ تکواندو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۰۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۰۱ ایروبیک ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۰۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۳ کاراته مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۴ فوتسال مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۵ تکواندو مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۶ بدمینتون مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۷ ایروبیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۰۸ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۰۹ برایتونیک مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۱۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۱۱ والیبال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۱۲ برایتونیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۱۳ فوتسال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۱۴ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۱۵ تکواندو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۱۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۱۷ کاراته مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۱۸ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۱۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۲۰ کاراته زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۲۱ شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان طلوع جزییات
۲۲۲ والیبال مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۲۲۳ تکواندو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۲۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۲۵ کاراته مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۲۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۲۷ جودو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۲۸ پیلاتس مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۲۹ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۳۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۳۱ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۳۲ فریزبی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۳۳ والیبال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۳۴ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۳۵ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۶ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۷ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۸ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۹ بدمینتون مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۲۴۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۲۴۱ یوگا مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۴۲ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۴۳ بسکتبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۴۴ نینجا مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۲۴۵ فوتسال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۴۶ فوتسال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۴۷ بازی و ریاضی خلاق خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۴۸ کاراته مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۴۹ فوتسال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۵۰ بسکتبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۵۱ پیلاتس مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۵۲ خياطی ( ضخيم دوزی) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۵۳ ایروبیک (سالن توپی) مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۵۴ برایتونیک مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۵۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۵۶ خياطی ( نازك دوزی) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۵۷ والیبال مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۵۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۲۵۹ کاراته مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۶۰ بسکتبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۲۶۱ ژیمناستیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۶۲ پیلاتس مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۶۳ بسکتبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۶۴ بوکس مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۲۶۵ برایتونیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۶۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۶۷ تکواندو مجموعه ورزشی کمال جزییات
۲۶۸ هندبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۶۹ پرورش حواس خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۷۰ تقويت مهارت هاي يادگيري2 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۷۱ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۷۲ تقويت مهارت هاي يادگيريپ1 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۷۳ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۷۴ بازی و سلامت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۷۵ مفاهيم علوم پايه (جانوران) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۷۶ بازی با رنگ خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۷۷ یوگا مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۷۸ بدمینتون مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۷۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۸۰ سیمرغ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۸۱ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۸۲ آشپز باشی كودك و نوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸۳ تکواندو ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۸۴ فوتسال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۲۸۵ تقويت مهارت هاي يادگيري3 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸۶ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۸۷ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۸۸ یوگا مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۸۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۹۰ بدمینتون مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۹۱ برایتونیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۹۲ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۹۳ والیبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۹۴ دوره های آموزش خانواده خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۹۵ یوگا ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۹۶ پیلاتس ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۹۷ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۹۸ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۹۹ یوگا مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۰۰ پیلاتس مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۳۰۱ ووشو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۰۲ تکواندو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۰۳ والیبال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۳۰۴ پیلاتس مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۰۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۰۶ بدمینتون مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۰۷ والیبال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۰۸ کونگفو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۰۹ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۱۰ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۱۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۱۲ کونگفو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۱۳ تای چی چوان مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۳۱۴ ایروبیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۱۵ یوگا مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۱۶ فوتسال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۱۷ کاراته مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۱۸ دفاع شخصی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۱۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۲۰ والیبال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۲۱ ایروبیک مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۳۲۲ فوتسال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۲۳ ووشو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۳۲۴ تكنيك هاي مصاحبه فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۳۲۵ موی تای مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۲۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۲۷ کونگفو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۲۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۳۲۹ خودآرايی (براشينگ) باغ بانوان طلوع جزییات
۳۳۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۳۱ عکاسی فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۳۳۲ كوتاهی مو باغ بانوان طلوع جزییات
۳۳۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۳۴ بسته هاي آموزشي مناسبتي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۳۵ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان پردیس جزییات
۳۳۶ فيروزه كوبي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۳۷ بافت مو فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۳۸ دسرها خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۳۹ نقاشي و طراحي فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۴۰ سرمه دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۴۱ فيروزه كوبي فرهنگسرای نوجوان جزییات
۳۴۲ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۳۴۳ والیبال مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۳۴۴ فوتسال مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۳۴۵ تکواندو مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۳۴۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۳۴۷ سافتبال ورزشگاه مشتاق جزییات
۳۴۸ شنا آموزشی استخر نمونه(کردآباد) جزییات
۳۴۹ ووشو مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۳۵۰ فوتسال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۳۵۱ ورزش در آب استخر نمونه(کردآباد) جزییات
۳۵۲ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۳۵۳ جودو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۳۵۴ یوگا مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۳۵۵ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۵۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سلامت جزییات
۳۵۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۳۵۸ چهل تكه باغ بانوان طلوع جزییات
۳۵۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۳۶۰ دفاع شخصی مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۶۱ کاراته مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۶۲ یوگا مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۶۳ تکواندو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۶۴ بدمینتون مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۶۵ ایروبیک مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۶۶ پیلاتس مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۶۷ ژیمناستیک مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۶۸ فوتسال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۶۹ سیمرغ مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۷۰ جودو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۷۱ ووشو مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۷۲ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۷۳ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۷۴ كارگاه المپيادنجوم مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۷۵ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۷۶ آزمايشگاه نجوم بزرگسال(دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۷۷ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۷۸ نجوم رصدي اول تا ششم مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۷۹ كيهان شناسي بزرگسال(دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۸۰ كارگاه شعر بزرگسال مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۸۱ كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۸۲ كارگاه ويراستاري پيشرفته مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۸۳ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۸۴ نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۸۵ زبان انگليسی english time3 خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۸۶ English time5A خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۳۸۷ زبان انگليسی english time2 خانه جوان (باقوشخانه) جزییات