لیست دروس

دوره‌های آموزشی یافت‌شده:35

ردیف نام کلاس مرکز جزییات
۱ خياطی ( نازك دوزی) مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۲ بافت مو مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۳ بسته هاي آموزشي مناسبتي مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۴ كوتاهی مو مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۵ خودآرايی (براشينگ) مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۶ دسرها مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۷ كار با چرم مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۸ شيرينی پزی وكيك پزی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۹ آشپزی سنتی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۰ رباتيك ( زير 7 سال) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۱ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۲ بازی با رنگ خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۳ تقويت مهارت هاي يادگيري2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۴ تقويت مهارت هاي يادگيري3 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۵ بازی و ریاضی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۶ مهارت ذهنی ( تفكر خلاق) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۷ بازی قصه خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۸ بازی های حركتی خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۹ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۰ مفاهيم علوم پايه (جانوران) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۱ تقويت مهارت هاي يادگيري4 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۲ بازی نمایش خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۳ عروسك سازی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۴ بازی با سفال خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۵ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۶ خمير بازي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۸ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۹ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۰ تكنيك هوش افزايي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۱ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۲ آزمايشگاه كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۳ روبیك 1 و2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۴ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۵ نقاشي عمومي كودكان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات