لیست دروس

دوره‌های آموزشی یافت‌شده:355

ردیف نام کلاس مرکز جزییات
۱ کارگاه آموزشی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۲ بازی با رنگ خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳ بازی های حركتی خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴ بازی و ریاضی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵ مفاهيم علوم پايه (جانوران) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۶ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۷ مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۸ بازی قصه خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۹ بازی نمایش خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۰ تقويت مهارت هاي يادگيري2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۱ تقويت مهارت هاي يادگيري3 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۲ سفال با دست بالای 7 سال خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۳ مهارت ذهنی ( تفكر خلاق) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۴ نقاشي تخصصي8تا12سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۱۵ تقويت مهارت هاي يادگيري4 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۶ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۷ تكنيك هوش افزايي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۸ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۱۹ کارگاه نوین کودک و نوجوان 8 جلسه ای خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۰ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۱ خمير بازي خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۲ دوره های آموزش خانواده خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۳ پرورش حواس خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۴ خودآرايی (براشينگ) باغ بانوان پردیس جزییات
۲۵ نقاشي تخصصي 5تا 7 سال(مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۶ روبیك 1 و2 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۷ تقويت مهارت هاي يادگيري3 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۲۸ آزمايشگاه كودك خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۲۹ مهارت ذهنی ( دقت وتوجه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۰ آشپز باشی كودك و نوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۱ شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان پردیس جزییات
۳۲ بازی های حركتی خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۳ تقويت مهارت هاي يادگيري2 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۴ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۵ تقويت مهارت هاي يادگيري4 خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۶ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان پردیس جزییات
۳۷ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۸ فیلسوف کوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۳۹ مفاهيم علوم پايه (گياهان) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۰ تئاتر تخصصي 5تا7سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۱ بازی و ریاضی خلاق خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۲ بازی با طبیعت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۳ بازی با سفال خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۴ رباتيك ( زير 7 سال) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۵ مهارت ذهنی ( تقويت حافظه) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۶ عروسك سازی خلاق خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۷ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۴۸ تئاتر تخصصي 5تا7سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۴۹ نقاشي عمومي كودكان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۰ بازی و سلامت خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۱ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۲ نقاشي عمومي كودكان خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۵۳ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( پيشرفته) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۴ خوشنويسي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۵ تئاتر تخصصي 8تا 12 سال( مقدماتي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۶ عکاسی فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۵۷ پا به پاي كودك مقدماتي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۸ پا به پاي كودك پيشرفته (2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۵۹ مينا كاري خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۶۰ آموزش خلاقيت كودك ونوجوان خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۱ تكنيك هاي هوش هيجاني خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۲ رباتيك ( زير 7 سال) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۳ تكنيك هاي مصاحبه فرهنگسرای تخصصی رسانه جزییات
۶۴ خمير بازي خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۵ پا به پاي كودك تكميلي(2 سال و دو ماه تا 3/5 سالگي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۶ بازی با سفال خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۷ بازی قصه خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۸ خياط كوچولو خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۶۹ مينا كاري فرهنگسرای نوجوان جزییات
۷۰ تئاتر تخصصي 5تا7سال( تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات
۷۱ محقق كودك ونوجوان فرهنگسرای پرسش جزییات
۷۲ قلاب بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۳ ميل بافی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۴ خودآرايی (براشينگ) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۵ بافت مو خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۶ كار با چرم خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۷ خياطی ( نازك دوزی) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۷۸ فيروزه كوبي فرهنگسرای نوجوان جزییات
۷۹ كار تزيينی بانمد (كچه) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۸۰ جواهر دوزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۸۱ كوتاهی مو باغ بانوان پردیس جزییات
۸۲ دوره های آموزش خانواده فرهنگسرای پرسش جزییات
۸۳ خياطی ( نازك دوزی) باغ بانوان پردیس جزییات
۸۴ نقاشي و طراحي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸۵ دوخت چادر و مقنعه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۸۶ شيرينی پزی وكيك پزی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۸۷ شيرينی پزی وكيك پزی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۸۸ بافت مو فرهنگسرای نوجوان جزییات
۸۹ فيروزه كوبي خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۰ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۱ قلاب بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۲ زيور آلات خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۳ عروسك دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۴ تزيين انواع كيك خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۵ ميل بافی فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۶ شيرينی پزی وكيك پزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۷ خياطی ( نازك دوزی) فرهنگسرای نوجوان جزییات
۹۸ كار تزيينی بانمد (كچه) خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۹۹ سرمه دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۰۰ یوگا مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۰۱ جواهر دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۰۲ برزيل دوزی خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۰۳ والیبال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۰۴ ستاره شناسي پايه2بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۰۵ آشپزی سنتی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۱۰۶ والیبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۰۷ بدمینتون مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۱۰۸ ایروبیک ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۱۰۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۱۰ فوتسال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۱۱ پیلاتس مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۱۲ او اسپرت مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۱۳ والیبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۱۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۱۵ آمادگی جسمانی ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۱۱۶ والیبال مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۱۱۷ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۱۸ او اسپرت ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۱۹ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۲۰ ایروبیک مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۲۱ بدمینتون مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۲۲ تکواندو مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۱۲۳ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۲۴ پیلاتس مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۲۵ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۲۶ تکواندو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۲۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۲۸ ایروبیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۲۹ والیبال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۱۳۰ فوتسال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۱۳۱ تکواندو مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۳۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۳۳ دفاع شخصی مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۳۴ ووشو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۳۵ تکواندو زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۳۶ ایروبیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۳۷ فوتسال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۳۸ والیبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۳۹ کاراته مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۴۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۴۱ تکواندو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۴۲ والیبال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۱۴۳ والیبال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۴۴ فوتسال مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۱۴۵ والیبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۴۶ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۱۴۷ والیبال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۴۸ کونگفو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۴۹ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۵۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۵۱ تکواندو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۲ کونگفو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۵۳ پیلاتس زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۵۴ ایروبیک ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۵۵ اختر فيزيك بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۵۶ ستاره شناسي پايه1 بزرگسال( دهم به بالا) مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۵۷ ایروبیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۱۵۸ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۵۹ کونگفو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۶۰ تکواندو مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۶۱ والیبال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۶۲ نجوم رصدی (همراه يك جلسه عملي نيم روزي خارج شهر)دهم به بالا مرکز نجوم ادیب جزییات
۱۶۳ والیبال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۱۶۴ آشنايي با نهج البلاغه فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۶۵ تفسير قرآن فرهنگسرای نوجوان جزییات
۱۶۶ کاراته مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۱۶۷ کاراته ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۱۶۸ پیلاتس مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۶۹ بدمینتون مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۱۷۰ ووشو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۷۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۱۷۲ دفاع شخصی مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۷۳ فوتسال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۷۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۷۵ ایروبیک مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۷۶ پیلاتس مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۷۷ والیبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۷۸ کونگفو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۷۹ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۱۸۰ ایروبیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۸۱ بدمینتون مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۱۸۲ آمادگی جسمانی (سالن توپی) مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۱۸۳ آمادگی جسمانی زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۱۸۴ تکواندو مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۱۸۵ تکواندو مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۸۶ والیبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۸۷ هندبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۸۸ فوتسال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۱۸۹ بسکتبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۹۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۹۱ ایروبیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۹۲ پیلاتس مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۱۹۳ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۱۹۴ بدمینتون مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۹۵ والیبال مجموعه ورزشی نور جزییات
۱۹۶ فوتسال مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۱۹۷ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۹۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۱۹۹ ایروبیک مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۰۰ پیلاتس مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۲۰۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۲ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۳ پیلاتس مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۲۰۴ برایتونیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۰۵ ژیمناستیک مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۲۰۶ فوتسال مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۷ تکواندو مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۸ کاراته مجموعه ورزشی نور جزییات
۲۰۹ کاراته مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۱۰ والیبال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۱۱ فوتسال مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۱۲ پیلاتس ورزشگاه باغ فدک جزییات
۲۱۳ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۱۴ فوتسال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۱۵ بدمینتون مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۱۶ کونگفو مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۱۷ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۱۸ پیلاتس مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۱۹ کاراته مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۲۰ بدمینتون مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۲۱ فوتسال مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۲۲۲ کاراته مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۲۲۳ والیبال مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۲۴ تکواندو ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۲۵ پیلاتس ورزشگاه خانه جوان (باقوشخانه) جزییات
۲۲۶ ژیمناستیک زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۲۷ پیلاتس ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۲۸ والیبال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۲۹ والیبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۰ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۱ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۲ ژیمناستیک مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۳۳ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای کوجان جزییات
۲۳۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۳۵ پیلاتس مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۳۶ ووشو مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۳۷ کاراته مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۳۸ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۳۹ والیبال مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۴۰ کونگفو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۴۱ ایروبیک مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۴۲ پیلاتس مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۴۳ تکواندو مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۴۴ یوگا مجموعه ورزشی میخک جزییات
۲۴۵ ایروبیک مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۴۶ فوتسال مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۴۷ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۴۸ هندبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۴۹ سیمرغ مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۵۰ تای چی چوان مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۵۱ والیبال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۵۲ یوگا مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۵۳ یوگا مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۵۴ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۵۵ تکواندو مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۵۶ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای فردوان جزییات
۲۵۷ ووشو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۵۸ والیبال مجموعه ورزشی نصرآباد جزییات
۲۵۹ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۶۰ پیلاتس مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۶۱ کاراته زورخانه علیقلی آقا(ورزشی) جزییات
۲۶۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۶۳ ژیمناستیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۶۴ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۶۵ والیبال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۶۶ فوتسال مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۶۷ بسکتبال مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۶۸ بسکتبال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۲۶۹ پیلاتس مجموعه ورزشی برنا جزییات
۲۷۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۷۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۷۲ دفاع شخصی مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۲۷۳ برایتونیک مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۷۴ خياطی ( نازك دوزی) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۷۵ خودآرايی (براشينگ) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۷۶ كوتاهی مو باغ بانوان طلوع جزییات
۲۷۷ بافت مو باغ بانوان طلوع جزییات
۲۷۸ شيرينی پزی وكيك پزی باغ بانوان طلوع جزییات
۲۷۹ آشپزی فوری(فينگر،سوسيس وكالباس خانگي) باغ بانوان طلوع جزییات
۲۸۰ تکواندو مجموعه ورزشی کمال جزییات
۲۸۱ بدمینتون مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۸۲ فوتسال مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۸۳ کاراته مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) جزییات
۲۸۴ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۲۸۵ بسکتبال مجموعه ورزشی ارغوان جزییات
۲۸۶ برایتونیک مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۲۸۷ برایتونیک مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۸۸ کونگفو مجموعه ورزشی سودان جزییات
۲۸۹ کونگفو مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۹۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۹۱ ژیمناستیک مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۲۹۲ یوگا ورزشگاه باغ بانوان پردیس جزییات
۲۹۳ ژیمناستیک مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۹۴ تکواندو مجموعه ورزشی کوثر جزییات
۲۹۵ تکواندو مجموعه ورزشی زیتون جزییات
۲۹۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۹۷ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی امیرالمومنین جزییات
۲۹۸ تکواندو مجموعه ورزشی توانا جزییات
۲۹۹ پیلاتس مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۰۰ ایروبیک مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۰۱ کاراته مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۰۲ دفاع شخصی مجموعه ورزشی توانا جزییات
۳۰۳ بسکتبال مجموعه ورزشی طیب جزییات
۳۰۴ بدمینتون مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۰۵ بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای وحید جزییات
۳۰۶ فوتسال مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۳۰۷ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۰۸ والیبال مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۳۰۹ والیبال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۱۰ فوتسال مجموعه ورزشی میثاق جزییات
۳۱۱ تکواندو مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۳۱۲ یوگا مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۳۱۳ یوگا مجموعه ورزشی گل نرگس جزییات
۳۱۴ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۱۵ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید غازی جزییات
۳۱۶ ژیمناستیک مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۱۷ والیبال مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۳۱۸ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی بهمن جزییات
۳۱۹ بدمینتون مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۳۲۰ موی تای مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۲۱ او اسپرت مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۲۲ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ابن سینا جزییات
۳۲۳ پیلاتس مجموعه ورزشی شهید حمید رفیعی (اطشاران) جزییات
۳۲۴ پیلاتس مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۳۲۵ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۳۲۶ برایتونیک مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۳۲۷ بدمینتون مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۲۸ او اسپرت مجموعه ورزشی شمس آباد جزییات
۳۲۹ فوتسال مجموعه ورزشی شهدای قائمیه جزییات
۳۳۰ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی سودان جزییات
۳۳۱ یوگا مجموعه ورزشی ابرار جزییات
۳۳۲ ایروبیک ورزشگاه باغ فدک جزییات
۳۳۳ خياطی ( نازك دوزی) مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک جزییات
۳۳۴ کیک بوکسینگ مجموعه ورزشی میخک جزییات
۳۳۵ بسکتبال مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۳۳۶ ایروبیک (سالن توپی) مجموعه ورزشی برنا جزییات
۳۳۷ فوتسال مجموعه ورزشی کمال جزییات
۳۳۸ بوکس مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۳۹ ایروبیک مجموعه ورزشی شهدای رهنان جزییات
۳۴۰ ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهدای کردآباد جزییات
۳۴۱ آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۳۴۲ فوتسال مجموعه ورزشی پزوه جزییات
۳۴۳ نینجا مجموعه ورزشی نیکان جزییات
۳۴۴ ستاره شناسي پايه1نوجوان(هفتم تا نهم) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۴۵ كودك ستاره شناس1(اول تا سوم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۴۶ كودك ستاره شناس1(چهارم تا ششم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۴۷ دوره داستان نویسی نوجوان مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۴۸ مهارت های نوشتاری 1و2 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۴۹ ادبيات كهن (متون نثر ونظم) مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۵۰ كودك ستاره شناس2(چهارم تا ششم دبستان) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۵۱ ستاره شناس كوچولو(4تا6سال) مرکز نجوم ادیب جزییات
۳۵۲ كارگاه نون نويسندگي مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۵۳ کارگاه لذت نوشتن مرکز آفرینش های ادبی قلمستان جزییات
۳۵۴ تقويت مهارت هاي يادگيريپ1 خانه خلاقیت و بازی های فکری (هشت بهشت شرقی) جزییات
۳۵۵ نقاشي تخصصي8تا12سال(تكميلي) خانه کودک (بلوار ملت) جزییات